Een stichting met een visie

In de Indonesische archipel worden relatief veel kinderen met een gespleten lip, kaak of gehemelte (schisis) geboren. Een aandoening die met een operatie prima is te verhelpen. Maar helaas hebben veel ouders van die kinderen daar het geld niet voor. Zodoende kwam Ir. Bernard Sjoerd Smits er in 1992 veel schrijnende gevallen tegen. Er moest een stichting komen om hen te helpen.

De oprichting

In 1993 richtte hij stichting Sumbing Bibir op met als doel de door de donateurs ter beschikking gestelde gelden te beheren en ter financiering aan te wenden voor medische zorg, kennisdeling, wetenschappelijk onderzoek. Deze stichting helpt kinderen ongeacht hun godsdienst, etniciteit of sociale achtergrond en is een onpartijdige, onafhankelijke en transparante organisatie.

De doelstellingen

  • Het financieel steunen van patiëntenbehandeling, kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek van aangeboren aandoeningen in het aangezicht in Indonesië en andere ontwikkelingslanden;
  • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruime zins des woords.

ANBI

Stichting Sumbing Bibir is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Die ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Om de ANBI-status te behouden dient Sumbing Bibir vanaf januari 2014 haar werk en werkwijze te publiceren.

Stichting Sumbing Bibir

  • heeft als IBAN-nummer: NL26 ABNA 0563 3499 99
  • staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 4122631
  • is aangesloten bij Partin
  • heeft een ANBI-status
  • is een CBF ‘Erkend Goed Doel’

Financiën

Centraal Bureau Fondsenwerving

Sinds 1 juli 2016 is de stichting volgens het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) officieel een ‘Erkend Goed Doel’. Dat houdt in dat de stichting al haar taken uitvoert volgens de strenge eisen en gedragsregels die het CBF hieraan stelt. Zo kunnen donateurs ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld.

Fondsenwerving

Bij de werving van de fondsen wordt het bestuur bijgestaan door een externe specialist. Daarnaast wordt op een kleinschalige directe manier, door middel van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke relaties contacten onderhouden met dergelijke fondsen.